notariusz Gilarska

Notariusz Gdańsk

Niezaprzeczalnym jest, iż w opinii publicznej funkcjonuje pojęcie zawodu notariusza, jako jednego z zawodów prawniczych. Z notariuszem kojarzy się przede wszystkim akt notarialny, który podpisywany jest na przykład przy kupnie domu czy mieszkania. Kompetencje notariusza obejmują jednak szeroki zakres innych czynności związanych chociażby z postępowaniem spadkowym, bowiem sporządza on takie czynności jak testamenty, oświadczenia o odrzuceniu spadku bądź jego przyjęciu, protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia. Zakres działalności notariusza obejmuje także czynności związane z działalnością spółek osobowych i spółek kapitałowych tutaj najczęściej sporządzane przez notariusza są protokoły ze Zgromadzeń Wspólników bądź Akcjonariuszy. Notariusz ponadto wykonuje wiele innych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Notariusz Sopot

Notariusz sporządza wiele rodzajów dokumentów. Notariusz czuwa nad bezpieczeństwem obrotu prawnego. Dzięki sprawowanej przez niego funkcji interesy strony danej czynności są należycie zabezpieczone i chronione.

Notariusz Gdynia

W obszarze swoich uprawnień – Notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działania wykonane przez notariusza posiadają formę dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron a także innych osób, dla których czynność ta może spowodować konsekwencje prawne.

Notariusz Trójmiasto

W obowiązującym systemie prawnym notariusz jest prawnikiem notariatu mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości, a jego obowiązkami jest między innymi ochrona pewności obrotu gospodarczego. Rozwój polskiego notariatu ma na celu między innymi przejęcie na swój samorząd wielu funkcji realizowanych dotąd jedynie przez sądy. Kierunki działań samorządu notarialnego zostały nakreślone na jego I Kongresie, który się odbył we Wrocławiu. Dotyczą one kontaktów zagranicznych (współpraca z Radą Europy i Międzynarodową Unią Notariatu Łacińskiego, udziału w kongresach i sympozjach naukowych, organizowanych przez te instytucje lub ich wyspecjalizowane komisje, współpraca z notariatem innych państw itp.) oraz zasad wykonywania zawodu.