notariusz Gilarska

Notariusz w Sopocie

Notariusz dokonuje następujących czynności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami: sporządza akty notarialne obejmujące między innymi: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, protokoły Spółek, pełnomocnictwa, oświadczenia o odrzuceniu spadku bądź jego przyjęciu, testamenty; sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia; sporządza poświadczenia podpisów, daty; sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza protesty weksli i czeków; przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; sporządza i wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa.